Bøger, Omtale

Konservatisme i mellemkrigstiden anmeldt i KD, 5 stjerner

Stor anmeldelse af min bog Konservatisme i Mellemkrigstiden i Kristeligt Dagblad. Anmeldelsen er forfattet af ingen ringere end professor Jes Fabricius Møller, der har været så nådig at drysse 5 stjerner og en god del roser ned over værket.

Det er særligt glædeligt, at Jes Fabricius Møller faktisk har fanget noget af det centrale i værkets ærinde, nemlig opgøret med såvel den partikonservative som den liberaldemokratiske Whig-historie. Det har været afgørende for mig at forsøge at tage fortidens ideologiske tænkning alvorligt på dens egne præmisser, eller som det hedder i anmeldelsens overskrift: “Hvis konservatisme engang blev opfattet som løsningen, hvad var da problemet?

Anmeldelsen kan læses her.

Her følger et uddrag:

Christian Egander Skov skriver redeligt og begavet om den historiske baggrund for konservatismen

Når højrefløjsbevægelser i mellemkrigstiden er blevet studeret, er det ofte sket ud fra spørgsmålet om, hvorvidt de understøttede det parlamentariske demokrati eller ej. På den måde trækker man en linje gennem det daværende politiske landskab mellem dem, der falder inden for en given ramme, og dem, der falder uden for.

Det er ikke Christian Egander Skovs ærinde i denne bog. Hans tilgang til konservatismen er et forsøg på at tage den alvorligt i sig selv – uanset dens forhold til det parlamentariske demokrati. Konservatismen havde en bred appel, og Skov stiller spørgsmålet: Hvis konservatisme blev opfattet som løsningen, hvad var da problemet?

Bøger

Anmeldelse af “Konservatisme i mellemkrigstiden”

Min bog Konservatisme i mellemkrigstiden er blevet anmeldt af Arne Hardis i Weekendavisen 21/10 2016. Her er et par uddrag af den yderst positive og for mig glædelige anmeldelse.

“Mellemkrigstid. Begavet analyse af konservatismens afsværgelse af systemkritikken til fordel for det parlamentariske demokrati.

[…]

Historien om Det Konservative Folkeparti og parlamentarismen kan sammenfattes i et elegant, skematisk opstillet ordspil: Man gik fra afvisning til erkendelsen af parlamentarismen i 1901 og fra erkendelse til anerkendelse i 1915, da den nye grundlov kom.

Sidste skridt var anerkendelsens forvandling til bekendelse, som blev resultatet af en intens linjekamp i partiet under John Christmas Møllers ledelse.

Ordspillet skyldes historikeren ChristianEganderSkov, hvis ph. d.-afhandling om konservatismen i mellemkrigstiden nu er udgivet i så at sige læseværdig udgave for et bredere publikum. Det er fortjenstfuldt, at Aarhus Universitetsforlag har udgivet værket, for der er kommet en både grundig, indsigtsfuld og fair bog ud af undersøgelsen af et emne, som kalder på stærke følelser. De ved: skrårem, march, KU-tæv i gaderne og fascination af stærke mænd og det, der er værre.

Egander Skovs analyse af linjekampene i den konservative bevægelse koncentrerer sig om tre dominerende hovedstrømninger: den økonomisk liberale højrekonservatisme, som længtes efter den gode gamle verdens orden i den lykkelige tid før Verdenskrigen. Den antiliberale, sociale nykonservatisme, som længtes efter at skabe en ny tid selv uden at være alt for optaget af, at det parlamentariske demokrati fulgte med bestræbelserne. Og endelig den sejrende socialkonservative linje, som John Christmas Møller førte til sejr på bekostning af de to systemkritiske alternativers bud på en konservativ orden. I striden indgik naturligvis både kristendom og nationen og dens forsvar, men det grundlovsmæssige løb som en understrøm gennem alle opgørene fra partiets dannelse i 1915 på Højres ruiner til partiets tilslutning til den grundlovsrevision, der faldt ved folkeafstemningen i 1939.”

Se mere her

Bøger, Udgivelser

Et uddrag af “Konservatisme i mellemkrigstiden”

Min bog bog Konservatisme i mellemkrigstiden er netop udkommet på Aarhus Universitetsforlag. Det er en undersøgelse af samspillet og konflikterne mellem perioden moderate og yderligtgående konservative strømninger.

Her følger efter en kort introduktion et længere, let omskrevet uddrag fra bogen. Bogen er 350 sider og kan købes mange steder. 

Introduktion

Mellemkrigstiden var en brydningstid for samfundet såvel som for konservatismen. Tilsyneladende havde demokratiet spillet fallit, og ekstreme ideologier som nazisme, facisme og kommunisme stormede frem i et hjemsøgt Europa. Krisen slog direkte ned i dansk konservatisme, der måtte kæmpe for at finde en ny stemme. Konservatisme i mellemkrigstiden er historien om konflikten blandt danske konservative og om deres kritik af samfundets liberale orden, parlamentarismen og folkestyret. Det er samtidig fortællingen om, hvordan den samfundskritiske konservatisme efterhånden blev gjort tavs, og hvordan en moderne, demokratisk konservatisme opstod.

Det følgende let redigerede uddrag fra bogen skildrer den tumultariske situation kort efter stiftelsen af Det Konservative Folkeparti i 1915. Partistiftelsen havde været en modernisering af dansk konservatisme, et opgør med det gamle Højre. Men dermed var lykken ikke gjort.

Ballade i det nye parti

I årene efter stiftelsen af Det Konservative Folkeparti fulgte en række begivenheder, der havde indflydelse på konservatismens udvikling. I 1916 blev kredsen om den stærkt konservative avis Vort Land ekskluderet, hvorefter disse repræsentanter for konservatismens højrefløj forsøgte sig med at skabe et nyt konservativt parti Det Nye Højre, der dog snart, sammen med Vort Land, overgik til historiens annaler. I 1917 fulgte en afskalning til venstre, da de tidligere frikonservative – en gruppe reformvenlige godsejere – forlod partiet.

Overordnet set var disse brud udslag af den fundamentale ideologiske uklarhed inden for partiet. Det samme kan siges om det opgør, som fandt sted i årene 1918‑1920, mellem storindustriens førstemand Alexander Foss (1858‑1925) og Det Konservative Folkepartis initiativtager Asger Karstensen (1874-1945) samt dennes allierede, økonomen Lauritz Vilhelm Birck (1871‑1933). Det var en konflikt om partiets folkelige middelstandspolitik, der udgjorde en fundamental del af den konservative ny orientering.

Middelstandsfløjen tabte opgøret og det blev situationen ikke mindre uklar af. Partiets program havde lagt op til et nybrud, men Karstensens egen politiske skæbne, der viste ham ud af sit parti og ind i Venstre, understregede, hvor skrøbelig nydannelsen egentlig var. Heller ikke Foss fik afgørende indflydelse på eftertidens konservatisme, for han fik en blodprop og blev sat ud af spillet. Partiets ledelse lå nu i hænderne på en forsigtig højrefløj, personificeret ved formanden, den stovte nordsjællandske proprietær Emil Piper.

I 1920 kom en helt ny generation af konservative politikere ind i Folketinget, hvoraf mange især var præget af nationale tanker. Kuldet talte så forskellige folk som den myreflittige studenterforeningspolitiker John Christmas Møller (1894‑1948), den ranke generalauditør Victor Pürschel (1877‑1963), dannevirkemanden og polemikeren greve Bent Holstein (1881‑1945), samt den besindige lensgreve Otto Reedtz-Thott (1872‑1927). Her var noget for enhver konservativ smag. Det var som om konservatismen var lutter gæring, men ingen afklaring.

Men når konservatismens historie i mellemkrigstiden blev en historie om strid, skyldtes det ikke kun uklarheden om arven fra Højre eller personstridigheder. For overhovedet at forstå konservatismens situation, er det vigtigt at huske på, at dens nydannelse fandt sted midt i århundredets krig, i et epokalt tidehverv: Mens Højre blev til Det Konservative Folkeparti, sank grunden sammen under den kendte verden. Giftgas og artillerinedslag forkyndte en ny tids komme. I virkeligheden var den nye konservatisme langt hen ad vejen et sildefødt barn af den liberale tidsalder, der nu lakkede mod enden.

Og måske var konservatismens nye svar allerede blevet aldrende mands drømme om verden, som den var og burde være. Første Verdenskrig blev et radikalt brud, der åbnede en afgrund mellem et før og et efter.

Verden af i går

For eftertiden kom tiden fra 1871 til 1914 til at stå som en periode præget af optimisme og stabilitet. Nok havde verden forandret sig i al hast, men alligevel var der, med økonomen John Maynard Keynes’ ord, tale om en sikker, normal og permanent tilstand, der kun forandredes i retning af det bedre, og hvor enhver afvigelse herfra blev forstået som et atypisk tilfælde, en anomali, det var muligt at undgå. Denne tid er blevet besmykket med betegnelser som la belle epoque og en tryghedens tidsalder. Verden af i går kaldte forfatteren Stefan Zweig den og understregede dermed afgrunden mellem et før og et efter. Periodens kendetegn havde været en udviklingstro, funderet i en overbevisning om, at det konstaterbare tekniske og materielle fremskridt gik hånd i hånd med et kumulativt moralsk fremskridt. At verden blev et stadig bedre sted, var ikke en utopisk overbevisning, men en prognose baseret på fremskrivningen af det allerede erfarede.

Mens Højre blev til Det Konservative Folkeparti, sank grunden sammen under den kendte verden. Giftgas og artillerinedslag forkyndte en ny tids komme.

Det egentligt utopiske var længslen efter gårsdagens uigenkaldeligt tabte erfaringsrum og det fromme ønske om at alting “maatte være som det er og blive som det var, som det blev udtrykt af forfatteren Thorkild Gravlunds (1879‑1939) reaktionære bonde Nilavs i Sognet. Hos den konservative teoretiker Arnold Fraenkel kunne erkendelsen og omfavnelsen af den stadige udvikling udlægges som konservatisme.

1871 havde ikke kun været året for den fransk-tyske fredsslutning, men også for Brandes’ forelæsninger på Københavns Universitet, der indvarslede det moderne gennembruds opgør med romantikkens idealisme og med kristendommen, problematiserede sædeligheden og dermed på et ideologisk plan tjente til at understrege og sanktionere adskillelsen af tradition og fremskridt.

Liberalisme, rationalisme og individualisme var tidens løsen. Det var en tid, hvor der med J.P. Jacobsens ord var stormgangsjubel i unge sjæle, tro på store tankestjerners lys og håb, som der var have. I 1910 havde englænderen Norman Angel udgivet sin fremskridtsoptimistiske og antimilitaristiske bog The Great Illusion, hvor han beviste, at samhandel, den økonomiske integration og civilisationens højt udviklede stadie havde gjort krig umuligt og militarisme forældet.

Men kort efter en særlig populær opdateret udgave fra 1913, faldt skuddene i Sarajevo. Den umulige krig var en realitet, og krigen understregede, at jævnføringen af det tekniske og det moralske fremskridt i bedste fald havde været unuanceret og i værste fald en illusion. Snarere virkede det til, at den teknik, der kort forinden end ikke havde formået at holde det borgerlige mikrokosmos Titanic oven vande, nu egnede sig bedst til at frigøre menneskets destruktive potentiale. Hvis det var fremskridt – og det mente nogle – var det i hvert fald et ganske andet end det, man var vant til.

For eftertiden fremstod førkrigstiden som en liberal tidsalder. Men det er vigtigt at huske, at førkrigstiden havde været en sammensat størrelse. Havde den på den ene side været præget af et fremskridt, der gik i retning af liberalisme, var den også præget af l’ancien regimes, de gamle autokratiske og aristokratiske regimer, vedholdenhed. Tiden for krigen var på en gang progressiv og konservativ, national og imperialistisk, demokratisk og elitær. I en forstand var krigen også det gamle, paternalistiske, konservative Europas endeligt. Tre kejserriger var faldet; herunder Rusland og Østrig-Ungarn, der havde været indbegrebet af reaktion og restoration.

Verdenskrigens konsekvens: radikal usikkerhed

Den amerikanske præsident Wilson havde i 1917 proklameret, at krigen blev kæmpet for det liberale demokrati. Derfor kunne krigen også forstås som det moderne, liberal-demokratiske samfunds sejr over de gamle regimer. Ved krigens afslutning havde mange da også hæftet sig ved, at det liberale demokrati havde sejret, og at Europa nu stod over for en bølge af demokrati. Men krigen havde også mobiliseret masserne, og det demokrati, som sejrede med den for zarismen belejligt befriede entente, var et nyt demokrati, hvor den liberale individualisme var blevet underkendt til fordel for massen, kollektivet, klassen eller nationen.

Disse masser havde tidligere huseret i borgerskabets bevidsthed som noget truende og farligt. Siden slutningen af 1800‑tallet havde konservative intellektuelle som f.eks. den franske massepsykolog Gustave Lebon advaret mod massesamfundets truende anomi. Arbejderbevægelsen forekom at være det væsentligste billede herpå. Men med krigen trådte masserne frem som dem, det hele afhang af. De var nationen. Og ingen ventede, at de ville fortrække til verdenshistoriens kulisse. Skulle nogen endelig have fastholdt en sådan overbevisning, blev Den Russiske Revolution en påmindelse om massemagtens politiske virkelighed, og det radikalt nye, der måske var i vente.

For det konservativt sindede menneske medførte krigen først og fremmest tvivl. Mellemkrigstiden var som helhed en krisetid, hvor gamle sandheder ikke længere havde gyldighed, og nye endnu ikke var etableret. Mange morgengry dæmrede på en gang i mange horisonter. Litteraten Henning Kehler (1891‑1979) beskrev situationen rammende, da han konstaterede, at det 19. århundredes dogmer ikke længere var beviser, men noget, der krævede at blive bevist. Her var den grundlæggende anomi, som konservatismen i sin samtid søgte at adressere og imødegå. Men konservatismen stod ikke med et svar på tidens spørgsmål.

Tværtimod er det denne bogs tese, at de indre brudlinjer i mellemkrigstidens konservatisme struktureredes efter de forskellige svar på den epokale krise. Overordnet kan man således identificere tre konservative positioner, strømninger eller svar i mellemkrigstiden, som fundamentalt set byggede på forskellige opfattelser af det nomos, den samfundsmæssige orden, hvorom konservatismen skulle værne.

Konservatismens tre muligheder

Skildringen heraf er denne bogs omdrejningspunkt, men i det følgende skal de enkelte overordnede forståelsesrammer og retningsgivende reaktionsmønstre kort skitseres. Der er ikke tale om tre politiske fraktioner, men derimod om nogle grundlæggende ideologiske linjer, der nogle gange kunne give sig udslag i egentlig fraktionering, men andre gange kun var til stede latent.

Der eksisterede for det første en strømning, som vi kan kalde socialkonservatismen. Den var et forsøg på at modernisere konservatismen gennem en løbende tilpasning af konservatismen til sin samtid. Udgangspunktet var her den tanke, at den sociale virkelighed altid er under udvikling, hvorfor konservatismens opgave matte blive at optræde som et modererende korrektiv, der skulle skabe balance, sikre institutionel stabilitet og kontinuitet samt en rolig, fremadskridende udvikling. Mere konkret kom denne strømning blandt andet til udtryk i den løbende accept af det parlamentariske demokrati, samt i jævnforingen af konservatismen med forsvaret for netop de demokratiske institutioner, som en tidligere tids konservativ skepsis havde rettet sig imod.

Hvor socialkonservatismen så sig selv som et brud med en tidligere tids konservatisme, var det anderledes med det, der her skal kaldes højrekonservatismen. Begrebet dækker over et relativt heterogent ideologisk fænomen kendetegnet ved at vare funderet i eller endog en ønsken sig tilbage til førkrigstidens sociopolitiske orden. Her var tale om en konservatisme, der opfattede tiden før krigen som det egentligt normale, mens samtiden opfattedes som et brud, der ledte ud i anomi. Mere generelt var der tale om en konservatisme, som derfor tenderede mod en en bloc afvisning af sin samtids værdier, ideer og vilkår og i det hele taget opfattede moderniteten som en forfaldsproces. Dens nomosbegreb var fundamentalt set statisk, og set fra et mellemkrigstidsperspektiv var der tale om en i høj grad bagudskuende position.

Over for disse stod imidlertid en tredje position: En nykonservatisme, der ligesom socialkonservatismen udtrykte en konservativ moderniseringsbestræbelse, omend ad ganske andre linjer end denne. Nykonservatismen var tydeligt antiliberal og radikalkonservativ, den ville skabe en ny samfundsmæssig og til dels institutionel orden, der både var et opgør med socialkonservatismens fortløbende tilpasning og højrekonservatismen reaktionære bestræbelse. Det gjaldt her om at satte sig ud over det moderne forfald ved at skabe et nyt grundlag.

Mellem disse tre positioner stod striden i dansk konservatisme. Herom handler denne bog.

Bøger

Grønland i tal – om arkivmaterialet til en grønlandsk kvantitativ historie

CoverJeg har haft æren af at medvirke i en ny antologi om grønlands historie under redaktion af Ole Marquardt og Jørgen Fink. Bogen Grønland i tal er et ambitiøst forsøg på at lægge op til en kvantitativ, statistisk grønlandshistorie, der tager udgangspunkt i det forhold, at vitterligt alt blev talt, målt og vejet i Grønland siden 1721.

Mit bidrag er en meget udbygget arkivoversigt udarbejdet på baggrund af intense arkivstudier i forbindelse med  en ansættelse som videnskabelig assistent på Aarhus Universitet i efteråret 2014.

25 fjernsynsforeninger, 11 dødsfald (4 i kajak), 23 katekismer og to alen blåt klæde. Meget er målt, talt og vejet i Grønland siden den norske præst Hans Egede i 1721 ankom med kongelig kaldelse og to skibe. For det varede ikke længe, før kolonisatorerne indførte en omfattende administration og registrerede og dokumenterede alt i tal, vægt og mål. Med tiden skabte både mission, handel og senere myndigheder og organisationer et usædvanligt omfangsrigt kvantitativt kildemateriale, som belyser Grønlands demografiske, økonomiske, kulturelle og sociale historie fra kolonitiden og frem til i dag. Materialet – hvis detaljeringsgrad er noget nær enestående i international sammenhæng – giver historikeren en indgang til at studere samfundets store strukturelle ændringer og zoome ned på mikroniveau og den enkelte grønlænders liv og levned.

I Grønland i tal giver 12 forfattere sig i kast med dette voluminøse arkivmateriale og præsenterer og analyserer udvalgte kilder om alt fra sygdom og sundhed, ægteskab og uddannelse til kommunikation og medier, handel og erhverv.Grønland i tal er et oplagt sted at begynde for den, der forsker i Grønlands historie

Bøger

Nytidens herolder? om konservatismens opgør med Brandes

Den konservative antibrandesianisme udgør et af de mest markante indslag i den lange, men oversete, tradition for kritik af åndsradikalismen i Danmark. Selvom den som den nye antologi Efter Georg af Johan Christian Nord og Kristoffer Garne viser ikke var enerådende, var den måske den skarpeste eller – efter nogles mening – den skingreste.

Om denne kritik handler mit kapitel i Efter Georg. Jeg ser på sådanne skikkelser som Alfred Ipsen, Harald Nielsen, Henning Kehler, Povl Drachmann, Vilhelm Madsen og andre mere eller mindre obskure konservative kulturkritikere.

Bogen har fået en flot anmeldelse i Kristeligt Dagblad, der giver bogen 5 stjerner. Specifikt om mit bidrag skriver avisen:

Historikeren Christian Egander Skov fremdrager Harald Nielsen i sin artikel og placerer ham som Brandes’ vigtigste modstander i den konservative lejr. Harald Nielsen udgik egentlig fra det brandesianske miljø, men som hos den tyske filosof Martin Heidegger, hvor man taler om et ”Kehre”, en vending, tog også Harald Nielsens tænkning en helt ny og modsat retning, som blev til varig inspiration for konservativismen.

Skovs artikel om den konservative antibrandesianisme er storartet læsning, fordi gedigen forskning gengives i et gedigent og læseværdigt dansk.

Bogen kan købes her.

Bøger

Fascismens fascination

Hvorfor blev så mange fascineret og tiltrukket af fascismen i mellemkrigstiden? Dette spørgsmål har jeg forsøgt at besvare i et kapitel i bogen Intellektuelle og det totalitære redigeret af de norske historikere, professorerne Øystein Sørensen og Bernt Hagvet og den den yngre Nik. Brandal. Bogen er udkommet 2014 på Dreyers forlag.

Mit kapitel er på 24 sider og behandler den konservative fascismefascination, men bogen handler i øvrigt ikke specifikt om højrefløjens forhold til totalitarismen.

Denne boka handler om intellektuelle som på ulike måter har omfavnet, legitimert, unnskyldt eller bortforklart noen av de verste og inhumane politiske regimer menneskeheten har opplevd. Vi møter både mennesker som har levd under totalitære regimer og mennesker som har levd og virket i frie, demokratiske samfunn.Hvordan kunne så mange intellektuelle ta så feil, og til tider monumentalt, grotesk og arrogant feil? Dette er på mange måter en trist historie, en historie om fascinasjon og følelsesmessig dragning, om mennesker som blir fanget inn av sine egne ideer. Til sammen fanger artiklene inn viktige sider ved det 20. århundre – og temmelig sikkert det 21. også.

 

Køb den her.

Bøger

Studenterkonservatisme på århusiansk

Ideologi handler ikke nødvendigvis om de store forkromede planer for samfundet, og politik finder ikke nødvendigvis sted på Christiansborg alene. De to ting kan også danne rammen om utallige unge menneskers tilværelse som studenter. Det har været tilfældet i Konservative Studenter, som jeg har skrevet en bog om, der udkom på Munch & Lorenzen i 2012.

Forlaget skriver om bogen:

Konservative Studenter på Aarhus Universitet blev stiftet i 1934. Fra begyndelsen var man inspireret af den købehavnske studenterkonservatisme, hvor folk som Aage Kidde, John Christmas Møller og Aksel Møller havde været udslagsgivende for skabelsens af en ny konservatisme. Foreningen blev stiftet på et tidspunkt, da samfundet stod ved et vendepunkt. Ungdommen vendte den ældre generations forsigtighed ryggen, brød med de traditionelle rammer og satte ud for på egen hånd at finde den faste grund, hvorpå der kunne bygges.

I tidens Strøm er historien om en traditionsrig forening med en lang og begivenhedsrig historie. Det er historien om en lille flig af det kludetæppe, som udgør forenings-Danmark, og det er historien om livet i ungdoms- og studenterpolitik under tidernes vekslen. Det er historien om kammeratskab, magtkampe, intriger og sammenbrud, men også historien om et Danmark og et universitet i forandring. Ikke mindst er det historien om en politisk tænkning, konservatismen, der har gjort en dyd ud af at placere sig selv i tidens strøm og som derfor gennem sin nyere historie til stadighed har måttet gribe efter nye svar på tidens udfordringer.

Bogen er blevet anmeldt af historiker ph.d. Lars Christensen, der blandet andet skrev:

“Man får ikke mindst et indblik i de kraftige brydninger, som kan findes internt i en sådan forening, og i dette tilfælde også i forhold til den evige rival og kollega, KU. Faktisk kan man sige om forholdet mellem KU og KS, at det er, som det er blevet sagt om forholdet mellem de konservative og Venstre: et had/kærligheds forhold – uden kærlighed!”

Den er desuden blevet anmeldt af professor emeritus Harry Haue i årbogen Uddannelseshistorie:

“I tidens strøm er en smal bog, som fortjenstfuldt afdækker et nyt stykke af det forenings Danmark, som har væ- ret med til at forme vort stadig stærke civilsamfund. Bogen er med til at anskueliggøre, at baggrunden for udviklingen af dette civilsamfund ofte var både kaotisk, kreativ, entusiastisk, magtsøgende og organisationsorienteret”

Bogen kan købes gennem Munch & Lorenzen.